UNION ELBOW, 1/2" O.D.
Varenummer:
BICLA-8
UNION ELBOW, 3/16" O.D.
Varenummer:
SICLA-3
UNION ELBOW, 16MM O.D.
Varenummer:
BMCLA-16M
UNION ELBOW, 8MM O.D.
Varenummer:
BMCLA-8M
UNION ELBOW, 6MM O.D.
Varenummer:
BMCLA-6M
UNION ELBOW, 28MM O.D.
Varenummer:
BMCLA-28M
UNION ELBOW, 22MM O.D.
Varenummer:
BMCLA-22M
UNION ELBOW, 18MM O.D.
Varenummer:
BMCLA-18M
UNION ELBOW, 15MM O.D.
Varenummer:
BMCLA-15M
UNION ELBOW, 12MM O.D.
Varenummer:
BMCLA-12M
UNION ELBOW, 10MM O.D.
Varenummer:
BMCLA-10M
UNION ELBOW, 3/8" O.D.
Varenummer:
BICLA-6
UNION ELBOW, 1/4" O.D.
Varenummer:
BICLA-4
UNION ELBOW, 3/4 O.D.
Varenummer:
BICLA-12
UNION ELBOW, 8MM O.D.
Varenummer:
SMCLA-8M
UNION ELBOW, 6MM O.D.
Varenummer:
SMCLA-6M
UNION ELBOW, 4MM O.D.
Varenummer:
SMCLA-4M
UNION ELBOW, 3MM O.D.
Varenummer:
SMCLA-3M
UNION ELBOW, 38MM O.D.
Varenummer:
SMCLA-38M
UNION ELBOW, 32MM O.D.
Varenummer:
SMCLA-32M